مشتریان رسا :

دومین عامل مرگ و میر در ایران جراحات ناشی از تصادفات می باشد و با توجه به تمرکز این شرکت بر حوزه ی جراحی ، توانسته ایم روابط قوی با جراحان مغز و اعصاب ، جراحی عمومی ، جراحی قلب ، جراحی ENT  ، جراحی پلاستیک و … در تمام مراکز درمانی کشور ایجاد کنیم .

سابقه حضور و فعالیت 10 ساله ی تیم این شرکت در بازار تجهیزات پزشکی، امکان ایجاد روابط مؤثر با دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای زیر مجموعه ی این دانشگاهها را فراهم نموده است .

2017-08-22T12:13:08+04:30

مجموعه مدد ایران

این مجموعه عهده دار امر خطیر مدیریت متمرکز ارائه خـدمات دارویی و هدایت داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران است و می­کوشد ساختاری بایسته در امر خدمات دارو درمانی